Rifleskyting for Storviltjegere, råd og tips

DFS og NJFF har laga ein flott artikkel vedrørende rifleskyting for storviltjegere, den er verdt å sjå gjennom.
 
 
 
 
 

Regelverk

Instruks om skyteprøve for storviltjegere

Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning (DN) april 2006.

Generelt
Denne instruks gjelder lokale lag og foreninger tilsluttet Det frivillige Skyttervesen og Norges Jeger- og Fiskerforbund og andre godkjente arrangører som på vegne av Direktoratet for naturforvaltning gjennomfører en årlig skyteprøve for storviltjegere i samsvar med fastsatt forskrift.
Arrangørlagene vil arbeide for at det blir gitt regelmessig tilbud om trening, instruksjon og mulighet for å avlegge skyteprøven i jaktåret. Det skal utarbeides terminliste for skyteprøven og tidspunkt når våpenkyndig person (instruktør) er tilgjengelig på banen. Arrangørlagene plikter å ha gyldig ansvarsforsikring for sine anlegg.
Det frivillige Skyttervesens skytereglementet gjelder med hensyn på skyteledelse, feilskyting og tolkning av treff. Standplassledelsen har ansvar for at skytereglementet og gjeldende bestemmelse for gjennomføring av skyteprøven blir overholdt.

Lokale arrangører bør samarbeide om de tilbud som tilbys jegerne.

Skytebane
Skyteprøven skal gjennomføres på permanent, offentlig godkjent skytebane, unntatt er terminfestede feltstevner. Skytingen skal gjennomføres under ledelse av ansvarlig skyteleder, og i henhold til instruks fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning.

Skyteprøven
Den årlige skyteprøven består av to deler. Personer som skal jakte eller felle storvilt med rifle skal dokumentere, på standardskjema, å ha avlagt tredve - 30 - obligatoriske skudd før skyting mot dyrefigur kan gjennomføres. Riflens kaliber må tilfredsstille anslagsenergikravet for jakt på en av storviltartene. Det er forbudt å benytte våpentyper som er forbudt til jakt, f eks AG-3 o.l. Skytingen må foregå samme jaktår.
For de som ikke deltar i terminfestet konkurranse skal disse skuddene gjennomføres over minst to forskjellige dager med minimum femten skudd pr dag. Dette innebærer at man minimum må avlegge skyteprøven over to dager og at man maksimalt får godkjent 15 skudd per dag. Det er ingenting i veien for at de obligatoriske skuddene kan avlegges over flere enn to dager med mindre enn 15 skudd per dag, så lenge man avlegger 30 obligatoriske skudd totalt. Skyting mot dyrefigur kan gjennomføres samme dag som en avslutter de obligatoriske skuddene.
All terminfestet konkurranseskyting med rifle i regi av lokale lag og foreninger som er tilsluttet Det frivillige Skyttervesen og Norges Jeger- og Fiskerforbund og andre godkjente arrangører godkjennes.

Arrangørlagene har et ansvar for å legge forholdene til rette slik at jegerne blir oppmuntret til å trene med sin rifle. Det bør gis mulighet for skyting i forskjellige stillinger og avstander.
For hver rifle som skal benyttes til jakt eller felling av storvilt må det skytes fem -5- skudd mot dyrefigur. For rifler med flere løp må det for hvert løp som skal benyttes til jakt eller felling av storvilt skytes fem %965- skudd mot dyrefigur. Alle 5 skudd skal være treff innenfor et innsirklet felt, 30 cm i diameter, som er angitt på figuren, men ikke synlig fra standplass. For kombivåpen (rifle-hagle), drillinger og dobbeltløpet rifle skal det i en serie på tre -3- skudd være -tre- 3 treff innenfor sirkelen. Denne delen må avlegges med jaktammunisjon og ekspanderende prosjektil (blyspiss, hullspiss e.l.). Skyteavstanden skal være minst 100 m mot stillestående dyrefigur i format 1 x 1 m. Figuren skal være typegodkjent av Direktoratet for naturforvaltning.

Det skal anvises først når alle skuddene i serien er avfyrt. Det anvises bestått eller ikke bestått. Bestått anvises som innertier, ikke bestått som bom. Treffpunkt skal anvises om ønskelig.

Det er tillatt å benytte skyterem ved gjennomføringen av skyteprøven.

Elektronisk skyteskive
Ved skyting mot elektroniske skiver skal det være vanlig standplassledelse og kommando. Benyttes det elektroniske skiver til å avlegge de fem skuddene mot dyrefigur skal skytterens skjermbilde være lukket under hele serien. Det skal benyttes jaktammunisjon og ekspanderende prosjektil (blyspiss, hullspiss e.l.).

Skytestillinger
Skuddene mot dyrefiguren skal gjennomføres i valgfri stilling uten fast anlegg. Tillatte skytestillinger er liggende, knestående, sittende med albuene støttende på lår/knærne eller stående. Det er forbudt å sitte i skytebenk eller benytte fastmonterte støtteben.

Personer som pga sykdom eller handikap ikke kan gjennomføre skyteprøven på ordinær måte kan søke Direktoratet for naturforvaltning om dispensasjon. Legeattest skal være vedlagt søknaden.

De tredve obligatoriske skuddene kan gjennomføres som jegeren ønsker, f eks sittende i skytebenk, med fast anlegg eller på annen måte.

Sikkerhet
Enhver deltaker må føle ansvar for sikkerheten og bidra til å forebygge vådeskudd. Ingen må skyte før det er kommandert ild. Ladning av våpen skal bare foretas på standplass og under ingen omstendighet før på standplassleders ordre. Før skytter forlater standplass skal våpnet være tømt (uladd med tomt magasin) og sluttstykket være trekt tilbake eller våpenet brekt (kombivåpen) . Standplassleder plikter å kontrollere dette. Skytter som opptrer i strid med sikkerhetsregler skal tilrettevises og eventuelt bortvises fra standplass.

Standplassfigurer
Ved standplass skal det stå oppsatt en figur av villrein tilsvarende den figur som nyttes på 100 meters holdet med inntegnet 30 cm treffområde. Det bør også settes opp figur av rådyr og gaupe, samt en plansje av dyrefigur som viser den generelle anatomi og vitalt treffområde.

Legitimasjon - kontroll
Arrangerende lag kan kreve at ukjente jegere legitimere seg med offentlig godkjent legitimasjon. Våpenkort ansees ikke som gyldig legitimasjon, men kan kreves fremlagt.
Arrangerende lag kontrollerer at jeger bruker påbudt jaktammunisjon og kaliber for storviltjakt under gjennomføring av skuddserie mot dyrefigur.

Likeledes kontrolleres våpenets nummer før vitnemål om bestått skyteprøve gis.
 
Arrangerende lag gjennomfører skuddserie mot dyrefigur med to -2- kontrollører hvorav den ene skal være skyteleder og den andre kontrollere anvisningen i graven. Ved skivetrekk kontrollerer begge skiven.

Fylkesmannen skal ha mulighet til å kontrollere at skyteprøven blir gjennomført etter den til enhver tid gjeldende forskrift og instruks.

Trening - prøveskyting
For prøveskyting / innskyting skal det på banen finnes 60 cm tvillingskive på 100 meters hold.
Jegere som ønsker det og som møter på banen i god tid, kan få trene mot dyrefigur med etterfølgende treffpunktanvisning før de avlegger skuddserie mot dyrefigur. Om hensynet til gjennomføring av prøven krever det, kan det arrangerende lag henvise slik trening til andre tider.

Det gjelder ingen begrensning for antall prøveskudd. Arrangerende lag kan likevel henvise øvelsesskyting, innskyting m.v. til andre tider og dager enn de tider som er terminfestet for å avlegge skyteprøven når hensynet til gjennomføringen av prøven krever det.

For prøveskyting gis vanlig treffpunktanvisning.

Bevegelige mål
De arrangørlag som har bane for bevegelige mål (dyrefigur), bør legge opp til at interesserte jegere får mulighet til å trene på slik skyting.

Kostnader - Avgift
Arrangørenes utgifter dekkes gjennom avgift fra jegerne. Direktoratet for naturforvaltning bærer kostnaden med utarbeidelse og trykking av vitnemål.

Skytterlister
Av beredskapsmessige grunner skal det ikke føres navnelister med våpennummer o.l. Har arrangøren av kontrollmessige grunner behov for registrering av beståtte skyteprøver, forutsettes disse oppgavene tilintetgjort ved jaktårets slutt.

Lag og foreninger som har behov, kan registrere jegere med fødselsår og navn.

Instrukstolking
Spørsmål om forståelse av denne instruks kan rettes til avtalepartene eller Direktoratet for naturforvaltning.

Det frivillige Skyttervesen (DFS) Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF)
Postboks 298 Økern Postboks 94
0511 Oslo 1378 Nesbru

Tlf: 22 17 21 00 Telefaks 23 17 21 01 Tlf 66 79 22 00 Telefaks 66 90 15 87